ഇന്നലെ

ഇന്നലെകളിലെ ഇന്ന് എന്റേതായിരുന്നു,
പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഇന്നലെകള്‍ എന്റേതല്ലാതാവുന്നു


2 responses to “ഇന്നലെ

  • ശ്രീ

    സാരമില്ല. നാളെകള്‍ എങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടിയാകുമായിരിയ്ക്കും.

  • ടൈഗര്‍സമാചാര്‍

    നാളത്തെ ഇന്നലകളില്‍ ജീവിക്കുന്ന നമ്മള്‍ ഇന്നലെയുടെ നഷ്ടത്തെ പറ്റി ഓര്‍ത്തു സമയം പാഴാക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്നത്തെ നാളെ നമ്മുടെതാക്കന് നോക്കുന്നതല്ലേ ബുദ്ധി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: